Szkoła Podstawowa nr 19 w Rybniku

O placówce

Szkoła Podstawowa nr 19 mieści się w dzielnicy Rybnika - Kłokocinie. 

Szkoła posiada salę gimnastyczną ze ścianką wspinaczkową, bibliotekę, świetlicę, pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Na terenie szkoły znajduje się atrakcyjny ogród z różnymi ciekawymi gatunkami roślin.  

Nasza szkoła w szczególności:

  • umożliwia wszechstronny rozwój intelektualny dostosowując treści kształcenia do indywidualnych, aktualnych możliwości uczniów, ich wieku, zainteresowań i aspiracji;

  • przygotowuje do życia w społeczeństwie i środowisku lokalnym;

  • umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;

  • wspomaga rodziców w wychowaniu, ale nie wyręcza,  realizując opracowany przy ich współudziale program wychowawczy;

  • organizuje proces nauczania uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów, zapewnia pomoc psychologiczną przez zatrudnienie pedagoga i współpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną oraz innymi specjalistycznymi placówkami;

  • dba o bezpieczeństwo i higieniczne warunki nauki w czasie pobytu uczniów w szkole oraz w trakcie zajęć realizowanych przez szkołę;

  • wspiera uczniów w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych współpracując m.in. z ośrodkiem zdrowia, z ośrodkiem pomocy społecznej, z ośrodkiem do spraw uzależnień, z ośrodkiem interwencji kryzysowej, miejscową parafią oraz innymi instytucjami udzielającymi wsparcia finansowego oraz pomocy specjalistycznej;

  • uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci organizuje na ich życzenie naukę religii;

  • kształtuje wewnątrzszkolne stosunki społeczne z uwzględnieniem zasad solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności; umożliwia podmiotom szkoły podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i etnicznej.